نمودار ساختار اجرایی اداره کل تحول اداری و فناوری اطلاعات (در سال حکمرانی داده)

تعداد بازدید:۳۲۳۶

1503260521-chart5-1.png

سازمان‌های ستادی، سازمان دانشجویی، موسسه برنامه‌ریزیسازمان‌های خارجی، ثبت احوال، آموزشی پژوهشی، وزارت کار، پستدانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالیدرگاه تبادل اطلاعات وزارت عتفسامانه آموزش عالیسامانه‌های ستادیمبفاحکمرانی دادهپرتالسرویس‌هااطلاع‌رسانیDAهای سازمان‌های مربوطهآموزشزیرساخت شبکه مرکز داده و امنیتخدماتسرویس‌دهندگانتحول اداریریاستدفترشوراهاشورای گروه‌هاکنترل پروژه و قراردادها