اعضا کارگروه خوشه خدمت آموزش و پژوهش (خوشه ۱۴)

تعداد بازدید:۹۱۲

کارگروه خوشه خدمت آموزش و پژوهش (خوشه ۱۴)

ردیف

دستگاه اجرایی

نماینده تام الاختیار

سمت

۱

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

آقای دکتر علی معینی

مدیرکل تحول اداری و فناوری اطلاعات

۲

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

آقای دکتر علیرضا شاهپری

رئیس امور سیستم ها و دولت الکترونیک

۳

معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

آقای دکتر مجید ایرانمنش

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

۴

وزارت آموزش و پرورش

آقای محمود حبیبی

معاون مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات

۵

سازمان نهضت سواد آموزی

آقای مهدی نامجو منش

مدیرکل دفتر نظارت، سنجش و ارزشیابی دوره های سواد آموزی

۶

سازمان سنجش آموزش کشور

مهندس جواد وهاب

مدیرکل دفتر ارتباطات نوین

۷

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها

دکتر حسین هاجری

معاون پژوهشی سمت

۸

سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

آقای مهندس معینی

رئیس گروه فناوری و اطلاعات سازمان

۹

کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان

آقای مهدیار نوید

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و تحول اداری

۱۰

سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

آقای مهندس موسوی،

‌مدیردفتر توسعه فناوریهای آموزشی

۱۲

سازمان امور دانشجویان

آقای بهزاد رسته من مطلق

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

۱۳

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

احمد سعیدی

مدیر گروه آمار

مقداد میرابی

عضو هیات علمی