شورای راهبری توسعه مدیریت

تعداد بازدید:۱۱۳۱۱

 

این شورا بر اساس مصوبه ۱۱۸۵۲/۹۳/۲۰۶ مورخ ۰۵/‏۰۹/‏۹۳‬ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و مصوبه ۹۴۶۱۹۸ مورخ ۱۸/‏۱۰/‏۹۵‬ سازمان اداری و استخدامی کشور از ۱۱/‏۱۱/‏۹۳‬ در وزارت عتف تشکیل شد.

وظایف شورا

منابع قانونی

برنامه عملیاتی ۳ ساله مورد توافق اصلاح نظام اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای شورای راهبری توسعه مدیریت

احکام شورای راهبری توسعه مدیریت

مصوبات شورای راهبری توسعه مدیریت