شورای راهبری توسعه مدیریت

 

این شورا بر اساس مصوبه ۱۱۸۵۲/۹۳/۲۰۶ مورخ ۰۵/‏۰۹/‏۹۳‬ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و مصوبه ۹۴۶۱۹۸ مورخ ۱۸/‏۱۰/‏۹۵‬ سازمان اداری و استخدامی کشور از ۱۱/‏۱۱/‏۹۳‬ در وزارت عتف تشکیل شد.

وظایف این شورا عبارتند از:

 

  1. طراحی ساز و کارهای مناسب برای اجرایی نمودن سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و نقشه راه اصلاح نظام اداری موضوع مصوبه شماره ۵۶۰/۹۳/۱۳۹۳ تاریخ ۲۰/‏۰۱/‏۱۳۹۳‬ شورای عالی اداری در ستاد دستگاه و سازمان های وابسته.
  2. اتخاذ ساز و کارهای لازم برای اجرای دقیق تکالیف و وظایف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری.
  3. پیش بینی بودجه مناسب برای اجرای برنامه های اصلاح نظام اداری.
  4. تدوین و اجرای برنامه های لازم برای مدیریت عملکرد دستگاه و همچنین ارتقای کارآیی و بهره وری.
  5. ارایه نظرات کارشناسی به دبیرخانه ستاد برنامه ریزی و تحول اداری (مستقر در این سازمان) از طریق بررسی و مطالعه برنامه های اجرا شده.
  6. تهیه گزارش تحلیلی ادواری از اجرای برنامه اصلاح نظام اداری و سازمان های تابعه و ارایه آن به دبیرخانه ستاد.
  7. هدایت و راهبری سازمان ها، مؤسسات و شرکت های وابسته یا تابعه و واحدهای استانی در خصوص اجرای دقیق برنامه های اصلاح نظام اداری و کنترل و نظارت بر آنها.

 

منابع قانونی

برنامه عملیاتی ۳ ساله مورد توافق اصلاح نظام اداری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اعضای شورای راهبری توسعه مدیریت

مصوبات شورای راهبری توسعه مدیریت

کمیته های زیر مجموعه شورای راهبری توسعه مدیریت