اعضای شورای راهبری فناوری اطلاعات

تعداد بازدید:۱۸۰۲

 

ردیف

نام

سمت

احکام

۱

جناب آقای دکتر منصور غلامی

مقام عالی وزارت- رئیس شورا

 

۲

جناب آقای دکتر علی معینی

مدیر کل محترم تحول اداری و فناوری اطلاعات- دبیر شورا

مشاهده

۳

جناب آقای مهندس نصراله جهانگرد

عضو محترم شورای راهبری فناوری اطلاعات

مشاهده

۴

جناب آقای دکتر مسعود برومند

معاون محترم پژوهش و فناوری

 

۵

جناب آقای دکتر عشوری

معاون محترم وزیر و رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

مشاهده

۶

جناب آقای دکتر محمد تقی نظرپور

معاون محترم اداری، مالی و مدیریت منابع

 

۷

جناب اقای دکتر ابراهیم خدایی

معاون محترم وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور

مشاهده

۸

جناب آقای دکتر مجتبی صدیقی

معاون محترم وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان

 

۹

جناب آقای دکتر سعیدرضا عاملی

عضو محترم شورای راهبری فناوری اطلاعات

مشاهده

۱۰

جناب آقای دکتر مسعود شمس بخش

مشاور محترم وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی

 

۱۱

جناب آقای دکتر مجتبی شریعتی نیاسر

معاون محترم آموزشی

مشاهده

۱۲

جناب آقای دکتر غلامرضا غفاری

معاون محترم فرهنگی و اجتماعی

 

۱۳

جناب آقای دکتر سید ابوالحسن فیروز آبادی

عضو محترم شورای راهبری فناوری اطلاعات

مشاهده