شورای اجرایی فناوری اطلاعات

تعداد بازدید:۹۹۸۰

 

در راستای اهداف نقشه راه توسعه دولت الکترونیک ایران و در اجرای ماده ۲ آیین‌نامه تشکیل و وظایف شورای راهبری فناوری اطلاعات آموزش عالی کشور مصوب ۵/۹/۹۲ مقام عالی وزارت، شورای راهبری فناوری اطلاعات در وزارت عتف تشکیل شد که اخیراً نام آن به شورای اجرایی فناوری اطلاعات تغییر نموده است.

وظایف این شورا عبارتند از:

  1. تدوین و تصویب برنامه راهبردی فاوا وزارت و موسسات تابعه
  2. سیاست گزاری و تصویب برنامه های ۵ ساله و عملیاتی سالیانه فاوا برای وزارت و موسسات
  3. توسعه کمی و کیفی شبکه علمی کشور
  4. برنامه ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت وزارت و موسسات تابعه از آسیب های فاوا
  5. برنامه ریزی اجرایی مصوبات شورای عالی فضای مجازی در موسسات
  6. بررسی و تصویب طرحهای ملی فاوا برای موسسات
  7. نظارت و هدایت فعالیت های فاوا در موسسات
  8. بررسی و تصویب شاخصها و روشهای اصلی و توسعه فاوا در موسسات جهت حفاظت در برابر جنگ نرم
  9. اتخاذ تصمیم درباره سایر موارد متناظر به تشخیص شورا

 

 

آیین نامه تشکیل و وظایف شورای راهبری فناوری اطلاعات آموزش عالی کشور