دوره های آموزشی

برگزاری دوره آموزشی "سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران"

گروه آموزش کارکنان در نظر دارد، برای کارکنان وزارت متبوع دوره آموزشی "سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران (الزامات و ضرورت ها) (۱)" به منظور آشنایی با چهار برنامه توسعه ۵ ساله جمهوری اسلامی ایران،را برگزار نماید.

ادامه مطلب