دوره های آموزشی - آرشیو

برگزاری دوره آموزشی "سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران"

گروه آموزش کارکنان در نظر دارد، برای کارکنان وزارت متبوع دوره آموزشی "سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران (الزامات و ضرورت ها) (۱)" به منظور آشنایی با چهار برنامه توسعه ۵ ساله جمهوری اسلامی ایران،را برگزار نماید.

ادامه مطلب