جستجو :

گزارش وضعیت پیشرفت پروژه و استقرار سامانه آموزش عالی و درگاه تبادل اطلاعات وزارت عتف و استقرار حکمرانی داده در وزارت عتف به شورای اجرایی فناوری اطلاعات


گزارش توسعه دولت الکترونیک در وزارت عتف به شورای اجرایی فناوری فناوری اطلاعات