گزارش توسعه دولت الکترونیک جلسه مورخ ۹۶/۹/۲۵

تعداد دانلود :۲۲۷
۱۰ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۰:۱۳


گزارش توسعه دولت الکترونیک در وزارت عتف به شورای اجرایی فناوری فناوری اطلاعات

 

 

 

کلید واژه ها: دولت الکترونیک گزارش توسعه دولت الکترونیک در وزارت علومنظر شما :