برگزاری دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری

برگزاری دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری

برگزاری دوره آموزشی «آیین نگارش و مکاتبات اداری» مختص همکاران اداره کل فرهنگی و اجتماعی
برگزاری دوره آموزشی حقوق شهروندی

برگزاری دوره آموزشی حقوق شهروندی

برگزاری دوره آموزشی «حقوق شهروندی» مختص همکاران معاونت حقوقی وامور مجلس