برگزاری دوره آموزشی "سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران"

برگزاری دوره آموزشی "سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران"

۲۳ مهر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰ رویدادهای مهم دوره های آموزشی
گروه آموزش کارکنان در نظر دارد، برای کارکنان وزارت متبوع دوره آموزشی "سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران (الزامات و ضرورت ها) (۱)" به منظور آشنایی با چهار برنامه توسعه ۵ ساله جمهوری اسلامی ایران،را برگزار نماید.
برگزاری دوره آموزشی "رفتار سازمانی"

برگزاری دوره آموزشی "رفتار سازمانی"

۰۲ مهر ۱۳۹۷ | ۱۵:۲۸ رویدادهای مهم دوره های آموزشی
دوره آموزشی "رفتار سازمانی" به مدت ۸ ساعت در دو گروه مجزا در تاریخهای ۷،۸،۱۴،۱۵ مهر ماه سال جاری برگزار می گردد.